GenCRISPR™ Cas9抗体

CRISPR/Cas9系统是修饰目的基因的强大的基因编辑工具。据报道,CRISPR Cas9技术已被成功应用于单细胞和多细胞生物中,比如:人的细胞,以及植物的细胞(玉米和棉花)。该方法是通过Cas9酶和gRNA来实现基因编辑的,且可以用于无DNA的系统。目前,应用最广泛的是源自化脓链球菌(SpCas9)的Cas9酶。特异性地Cas9抗体(如:SpCas9,saCas9,Cas9等)是研究不同Cas9酶的表达和残留的有效工具。

抗体的主要应用

免疫印迹(Western Blotting)

流式细胞检测(FACS)

酶联免疫吸附测定(ELISA)

免疫组化(IHC)

产品编号 名称 数量 价格 操作
A01885
GenCrispr Cas9 Antibody, pAb, Rabbit
¥790.00
 
A01935
GenCRISPR™ SpCas9 Antibody (4A1), mAb, Mouse
¥990.00 40 μg
 
A01936
GenCRISPR™ SpCas9 Antibody (14B6), mAb, Mouse
¥990.00 40 μg
 
A01951
GenCRISPR™ SaCas9 Antibody (11C12), mAb, Mouse
¥990.00 40 μg
 
A01952
GenCRISPR™ SaCas9 Antibody (26H10), mAb, Mouse
¥990.00 40 μg
 

相关产品

产品编号 名称 数量 价格 操作
Z03393
GenCrispr NLS-Cas9-EGFP Nuclease
¥915.00
 
Z03396
GenCrispr T7 Endonuclease I
¥550.00
 
Z03467
GenCrispr NLS-Cas9-EGFP Nuclease
¥1600.00
 
Z03621
GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9-Research
¥8900.00
 
Z03622
GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS-Research
¥9660.00
 
Z03623
GenCRISPR™ Ultra NLS-Cas9-basic GMP
-
 
Z03624
GenCRISPR™ Ultra eSpCas9-2NLS-basic GMP
-
 
Z03699
GenCRISPR™ SaCas9 2NLS Nuclease
¥1600.00
 
Z03702
GenCRISPR™ Cas9 v1.2
¥1600.00
 

联系我们

喜欢新升级的网站吗?

讨厌

不喜欢

一般

喜欢

非常喜欢

*